presentation


1016KB Größe 1 Downloads 401 Ansichten
Sunum

MMM 3.0'la TanД±ЕџД±n!

ELDORADO s stem Sergey ve V acheslav Mavrod KardeЕџler tarafД±ndan gel Еџt r lm Еџ olan y leЕџt r lm Еџ ve benzers z algor tmalara dayalД±dД±r. S stem b r grup esk MMM meraklД±sД± tarafД±ndan yaratД±lmД±ЕџtД±r.

DГјnyayД± deДџ Еџt ren algor tmalar Sergey Mavrod 'n n vefatД±ndan sonra, kardeЕџ V acheslav matemat ksel algor tmalarД± paylaЕџtД±. OnlarД± kend f k rler m zle ve blockcha n teknoloj s yle b rleЕџt rerek, yen den baЕџlatmanД±n sorun teЕџk l etmed Дџ ve ve tГјm Г¶demeler n otomat k olduДџu b r yen nes l daДџД±tД±lmД±Еџ (merkez olmayan) kazankazan S stem oluЕџturmayД± baЕџardД±k.

D j tal Haz ne – Her 8 dak kada b r +0,00485917% kar elde ed l r: günde +1% veya ayda +30%. – +5% yönlend rme kram yes . – Yen den başlatıldığında 80% ade (bağış tutarı + tüm kazanç ve kram yeler). – 8 sev yel l der kram yeler .

M lyonlarca üyen n hayal n kurduğu fırsatlar – Güven l r b r matemat ksel algor tma. – Dağıtılmış (Merkez Olmayan) S stem. – Blockcha n tabanlıdır — hacklenmes mkansızdır. – İnsan faktörü çermez. – Ödemeler otomat kt r. – Katılmak ç n kayıt yaptırmaya gerek yoktur.

İst krarlı b r şek lde aylık %s kar. B r kaç tıklamayla başlayab l rs n z! 1. Kr pto para adres n z g rerek “Katıl”a tıklayın. 2. Bağış adres ne kr pto para gönder n. 3. Bağışınız her 8 dak kada b r +0,00485917% artar k bu da günde +1%, ayda +30% yapar. 4. Paranızı d led ğ n z an çekeb l rs n z.

Д°Еџte bu kadar bas t! KayД±t gerekt rmez ve tГјm Г¶demeler otomat kt r.

1.000$'lД±k baДџД±ЕџД±nД±z nasД±l artacak?

● B r ay Г§er s nde — 1.300$. ● Д°k ay Г§er s nde — 1.690$. ● ГњГ§ ay Г§er s nde — 2.197$. ● AltД± ay Г§er s nde — 4.827$. ● B r yД±l Г§er s nde — 23.298$!

Anında 5% yönlend rme kram yes 1. Yen b r üye davet etmek ç n onlara yönlend rme bağlantınızı gönder n 2. S steme katıldıklarında bağış tutarının 5%'ı s ze ödenecekt r. 3. İkram yeler get rm ş olduğunuz her yen üyen n bağışları üzer nden öden r. D led ğ n z sayıda yen üye get reb l rs n z — stersen z bütün dünyayı get r n!

8 sev yel l der kram yeler . – L za’yı davet ett n z, kram ye kazanıyorsunuz. – L za Bob’u davet ed yor, s z tekrar kram ye kazanıyorsunuz. – Bob Charl e’y davet ed yor, s z tekrar kram ye kazanıyorsunuz. – 8. Sev yeye kadar!

Ek b n z m lyonlarca Гјyeden oluЕџab l r ve bu Гјyeler n her b r s Гјzer nden kram ye kazanД±rsД±nД±z!

ELDORADO l derl k kram yeler tablosu Д°kram yeler

YГјzde

KoЕџullar

1. Sev ye Yönlend rme İkram yes

5%

$88 ve Гјzer K Еџ sel BaДџД±Еџ

Sev ye 2

3%

$888 ve Гјzer K Еџ sel BaДџД±Еџ

Sev ye 3

1%

$1.888 ve Гјzer K Еџ sel BaДџД±Еџ

Sev ye 4

0,5%

$2.888 ve Гјzer K Еџ sel BaДџД±Еџ

Sev ye 5

0,3%

$3.888 ve Гјzer K Еџ sel BaДџД±Еџ

Sev ye 6

0,1%

$4.888 ve Гјzer K Еџ sel BaДџД±Еџ

Sev ye 7

0,05%

$5.888 ve Гјzer K Еџ sel BaДџД±Еџ

Sev ye 8

0,05%

$6.888 ve Гјzer K Еџ sel BaДџД±Еџ

Д°kram yeler Г§ n ayrД±lan toplam: 10%

İkram yeler SADECE “yen para” ç n öden r. Yen paradan kasted len kazançlardan yapılan bağışlar değ l, YENİ bağışlardır. Örneğ n: – 1.000$ bağış yapan b r üye yönlend rd n z — 50$ kazanırsınız. – Ancak bu üye 1.500$ çek p arkasından 1.000$’lık b r bağış daha yaparsa, o bağış üzer nden herhang b r kram ye kazanmazsınız.

Maks mum kolaylД±k

● ParanД±zД± d led Дџ n z anda Г§ekeb l rs n z.

● Д°kram yeler derhal ver l r ve bel rl

br

oranda artar.

● Herhang

b r kısıtlama yoktur — ELDORADO’ya d led ğ n z tutarı bağışlayab l rs n z.

M n mum r sk – Fon kaybetme r sk sıfır Herhang b r şey n ters g tmes durumunda, yen den başlanacağı duyurulur ve s stem yen den başlatılır. Her üyeye K ş sel Hesaplarındak tutarın (bağışladıkları tutar + kazançlar + kram yeler) %80’ ade ed l r. – Güvenl , şe af ve dağıtılmıştır (merkez değ ld r) ELDORADO üyeler n ş freler n ve k ş sel b lg ler n depolamaz. S stem blockcha n kr pto para kullanarak otomat k olarak çalışır, nsan faktörü çermez ve “soğuk” cüzdanlar kullanır.

Bu yüzden, ELDORADO'yu yen den başlatmak h ç de zor değ l Örneğ n, – 1.000$ bağışladınız. – Üç ay çer s nde bu tutar 2.197$'a artacak + 303$ da kram yelerden aldığınızı varsayalım. – Toplamda 2.500$ yapacak. D yel m k b r yen den başlama duyuruldu. – Bu durumda 1.000$'ın değ l, 2.500$'ın %80' n ade olarak alacaksınız; yan 2.000$'ı.

HГўlГў kazanan tarafta olacaksД±nД±z!

Bas t b r d lle — tüm s stem nasıl şl yor Bağış yapın ve kar elde ed n – $1.000 bağışta bulunun. – Bu rakam her 8 dak kada b r +0,00485917% artar. – Karınızı sted ğ n z zaman çekeb l rs n z. B r ay ç nde $1.300 çek leb leceks n z!

Bas t b r d lle — tüm s stem nasıl şl yor İkram ye alımı – Arkadaşınız Leon d' yen b r üye olarak get rd n z ve $1.000'lık bağış yaptı. – $50'lık yönlend rme kram yes kazandınız (5%'nın $1.000'ı). – Leon d kend arkadaşlarını get r rse, onlar üzer nden de l derl k kram yes kazanmaya devam eders n z.

Bas t b r d lle — tüm s stem nasıl şl yor D ğer gel şmeler

– S stem n ne kadar y şled ğ n gördüğünüzde s z ve d ğer üyeler yen bağışlar yaparak kend ek pler n z oluşturursunuz. – S stem saat g b şler — herkes kar ve kram ye elde eder!

Nasıl başlanır 1. İnternet s tem z n g r ş sayfası olan — https://tr.eld.club adres ne — veya https://tr.eld.club/lk.html adres ndek Of s sekmes ne g d n. 2. K ş sel Hesabınızı (PA) oluşturmak ç n kr pto para b r m adres n z g rerek “Jo n” (Katıl)’a tıklayın. Öneml d r! Hatırlatıcı faden z g rmen z stemey z — sadece ödülün gönder leceğ adres sorarız. Adres g rmekle cüzdanınızı herhang b r şek lde tehl keye atmış olmazsınız. Bu an t barı le, adres n z PA’nıza er ş mde kullanacağınız oturum k ml ğ n z ve ş fren zd r — lütfen kayded n. 3. Bağış yapmak ç n PA'nızda bel rt len Bağış Adres ne kr pto para c ns nden b r tutar aktarın. Katılab lmek ç n SPARTA kr pto para b r m ne ht yacınız olacak.

Neden SPARTA: – Bas t olduğu ç n. SPARTA’nın b r eğ t m s tes , alım/satım şlemler ç n dah l b r dönüştürücüsü ve gereken özell kler sunan, kullanımı kolay b r cüzdanı var. Ayrıca gerçek zamanlı olarak görüntülenen stat st klerle, bas t b r blockcha n gezg n de mevcut. Proje 20 farklı dünya d l nde h zmet ver yor. – Hızlı olduğu ç n. SPARTA blockcha n şlemler n neredeyse anında yapılab lmes ne ve kazançların hızla b r keb lmes ne mkan sağlıyor. – Güven l r olduğu ç n. SPARTA blockcha n sayes nde potans yel ağ saldırılarını dert etmen z gerekm yor. – Amaçlarımız benzer olduğu ç n! Tıpkı ELDORADO g b , SPARTA da yen ve ad l b r f nans S stem nşa etmek ç n uğraşıyor. Dünyayı hep b rl kte değ şt receğ z!

Bağış yapab lmek ç n gereken SPARTA kr pto para b r m n nereden elde edeb l r m? – https://wallet.sparta.top/ nternet s tes nde b r SPARTA cüzdanı oluşturun. – Veya SIGEN.pro platformundan b r SPARTA adres alın.

Kr pto para alıp satarak cüzdanınızı doldurab l rs n z: 1. SPARTA nternet s tes nde, s tede bulunan dönüştürücüyü kullanarak, d ğer kr pto para b r mler karşılığında https://sparta.top/. 2. SIGEN.pro borsasında d ğer kr pto para b r mler karşılığında. 3. SIGEN.pro borsasında, P2P platformu üzer nden dünyadak tüm t bar para b r mler karşılığında.

Sadece b r kaç tıklamayla fon çek m Fonları çekeb lmek ç n b r mesaj mzalamanız gerek r. Bu kolay b r şlemd r ve kr pto para cüzdanınızda sadece b r kaç tıklamayla gerçekleşt r leb l r. Bu adım s z , hacklenmeye ve ayarlarınıza z ns z er ş lmes ne karşı koruma amaçlıdır. SPARTA nternet cüzdanında b r mesajı SIGEN.pro nternet platformunda kolayca mzalayab l rs n z.

B r d j tal haz ne kullanarak dünyayı değ şt r n! ELDORADO tamamen güvenl ve şe af b r dağıtılmış (merkez olmayan) s stemd r. Blockcha n üzer nden otomat k olarak şler, k msen n kontrolünde değ ld r ve nsan faktörü çermez. Kapatılmasına mkan yoktur — bu nedenle de, dünyayı değ şt rmem ze h çb r şey engel olamayacaktır. MMM' n çeş tl ülkelerden 27 m lyon akt f üyes , har ka l derler ve büyük dealler bulunuyordu. Bu Toplum artık dağıtılmış b r yapı ben mseyerek ELDORADO’ya evr l yor — MMM’n n en y özell kler n alıp sorunlarını ortadan kaldıran b r Global Karşılıklı Yardım Kulübü.

ELDORADO dünyanın her yer nde ödeme yapıyor! B ze katılın — bağışta bulunun ve kar elde ed n! Yen üyeler get r n, ek pler oluşturun ve har ka kram yeler kazanın!

KulГјbe HoЕџ Geld n z! https://tr.eld.club